PLIKI COOKIES

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony prywatności (tj. zasady gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania i ochrony) danych osobowych użytkowników (dalej jako „Użytkownicy”) sklepu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym www.innaf.pl (dalej jako: „Serwis”), stanowiącego własność Fanni Lisa-Stefanie Mayer, ul. Promień 15/5, 51-659 Wrocław.

Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) jest Fanni Lisa-Stefanie Mayer, ul. Promień 15/5, 51-659 Wrocław, NIP 8522482887, REGON: 021101740, adres e-mail: fanni@innaf.pl, adres korespondencyjny: ul. Belgijska 13/12, 02-511 Warszawa, nr. telefonu: +48 660395347, właściciel Serwisu, zwany dalej „Administratorem”.

Użytkownikami Serwisu są jego klienci, tj. osoby korzystające z usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu, określonych w Regulaminie Serwisu (dalej jako „Regulamin”). Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.

2. ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH

Administrator zbiera dane osobowe Użytkowników w zakresie wymaganym do realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem Serwisu lub realizacji innych usług określonych w Regulaminie.

Zakres zbieranych danych obejmuje: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego, adres dostawy obejmujący: ulicę, kod pocztowy, miejscowość, kraj, a także dane profilowe z portalu Facebook. Zakres przetwarzanych danych uzależniony jest od rodzaju usługi wybranej przez Użytkownika.

3. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator gromadzi, wykorzystuje i przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

w celu realizacji zamówień składanych w Serwisie oraz przeprowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, przy czym dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do realizacji zamówienia oraz przeprowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego;

w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest obrona interesów Administratora, przy czym dane osobowe przetwarzane będą do czasu przedawnienia roszczeń;

w celu wywiązania się z obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innymi przepisami dotyczącymi podatków, przy czym dane osobowe przetwarzane będą przez okres pięciu lat kalendarzowych od zakończenia roku kalendarzowego, w którym złożono zamówienie;

Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia przez Administratora usług za pośrednictwem Serwisu.

4. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Dane osobowe Użytkowników gromadzone są przez Administratora, tj.: 

Fanni Lisa-Stefanie Mayer, ul. Promień 15/5, 51-659 Wrocław.

Użytkownikowi przysługuje prawo do:

wglądu do dotyczących jego danych osobowych przechowywanych przez Administratora;

żądania poprawiania danych osobowych, jeżeli uważa, że przechowywane przez Administratora dane osobowe są nieaktualne, niekompletne lub nieprawdziwe;

żądania ograniczania przetwarzania danych osobowych;

żądania usunięcia danych osobowych;

zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;

żądania przeniesienia danych osobowych innemu administratorowi danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe;

cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Realizacji uprawnień, o których mowa w punkcie 4. powyżej Użytkownik może dokonać poprzez złożenie Administratorowi właściwego oświadczenia woli:

osobiście pod adresem korespondencyjnym Administratora (ul. Belgijska 13/12, 02-511 Warszawa);

drogą pocztową na wskazany wyżej adres korespondencyjny Administratora;

za pomocą poczty elektronicznej na adres: fanni@innaf.pl.

Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

5. ADRES IP

Administrator zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę internetową Serwisu, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notowanych jest najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu strony internetowej Serwisu.

6. PLIKI COOKIES

Strona internetowa Serwisu używa plików tekstowych zwanych Cookies lub Ciasteczka.

Cookies zapisywane są przez serwer na komputerze Użytkownika.

W celu korzystania z Serwisu konieczne jest zezwolenie na przechowywanie na komputerze Użytkownika Cookies. Brak zezwolenia może oznaczać brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.

Cookies nie służą do gromadzenia danych osobowych Użytkownika.

Cookies nie zmieniają konfiguracji komputera Użytkownika, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakiegokolwiek programu komputerowego, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika.

Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze strony internetowej Serwisu. Administrator oświadcza, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną udostępnione żadne dane identyfikujące Użytkowników.

1. CZYM SĄ PLIKI COOKIES?

Poprzez pliki Cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników, przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych.

Stosowane przez Administratora pliki Cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika, zazwyczaj zawierają: nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu i unikalny numer. Nie jest możliwe przedostanie się tą drogą niepożądanego oprogramowania bądź wirusów.
Pliki Cookies nie mają możliwości pobierania żadnych danych osobowych, ani informacji poufnych
z urządzeń Użytkownika serwisów.

2. RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH COOKIES

2.1.         Cookies sesyjne – przechowywane na urządzeniu Użytkownika do momentu zakończenia sesji przeglądarki. Zapisane w nich informacje są usuwane z pamięci urządzenia w momencie zakończenia sesji.

2.2.         Cookies trwałe – są przechowywane na urządzeniu Użytkownika przez czas określony
w ich parametrach, bądź do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji nie powoduje ich usunięcia.

3. CELE WYKORZYSTANIA COOKIES

  • Cookies własne (umieszczane przez Administratora) wykorzystywane są w celu:

a/            uwierzytelnienia i utrzymania sesji Użytkownika witryny internetowej (dzięki temu nie musi się on logować do serwisu po przejściu do jego kolejnej strony – tak działają tzw. niezbędne pliki Cookies)

b/            optymalizacji i poprawy wydajności świadczonych usług – tzw. wydajnościowe pliki Cookies umożliwiające zbieranie danych o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisów

c/            podniesienie funkcjonalności i niezawodności serwisu i dostępu do jego pełnej funkcjonalności, a także poprawnej konfiguracji wybranych funkcji – tzw. funkcjonalne pliki Cookies umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień
i personalizację interfejsu Użytkownika np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

d/            zapewnienie bezpieczeństwa witryny internetowej np. wykrywania nadużyć w zakresie procesu uwierzytelniania w ramach Serwisu

  • Cookies zewnętrzne umieszczane przez Partnerów Administratora w celu:

a/            zbierania ogólnych, anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem dostępnych narzędzi analitycznych (np. pliki wykorzystywane przez Google Analitics – polityka prywatności  www.google.com/intl/pl/policies),

b/            w celach reklamowych służą dopasowaniu treści reklam do zainteresowań określonych
w oparciu o najczęściej wyszukiwane treści, jak również kontroli ilości wyświetlanych reklam,

c/            w celu prezentowania informacji multimedialnych publikowanych w serwisach zewnętrznych takich jak np. www. youtuube.com – polityka prywatności  www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/.

4. USUWANIE PLIKÓW COOKIES

4.1.         Domyślnie ustawienia oprogramowania służące do przeglądania stron internetowych dopuszczają umieszczanie plików Cookies na urządzeniu końcowym. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia korzystając
z dostępnych funkcji przeglądarki internetowej.

Ograniczenie używania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

4.2.         Zmiany domyślnych ustawień Użytkownik może dokonać samodzielnie za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować
o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika.

4.3.         Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne
są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

4.5.         Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację dla umieszczenia plików Cookies
na urządzeniu Użytkownika.

5. PROFILOWANIE I ŚLEDZENIE W SIECI

Administrator profiluje dane Użytkowników jego serwisu internetowego i śledzi ruch tych Użytkowników na jego stronie internetowej, a następnie wykorzystuje te informacje m.in. do celów tworzenia  tzw. reklamy spersonalizowanej, a także w celu optymalizacji witryny internetowej w celu zwiększenia jej użyteczności.

Administrator profiluje dane Użytkowników jego serwisu internetowego przy użyciu następujących narzędzi:

– usługi Google AdWords,

– usługi Google Analitics

  • Profilowanie danych Użytkowników przy użyciu Google AdWords

Profilowanie danych Użytkowników przy użyciu Google AdWords następuje za pomocą następujących narzędzi: Remarketingu i funkcji Podobni odbiorcy.

Oba te narzędzia są pozwalają skierować Administratorowi przekaz reklamowy do Użytkowników, którzy już odwiedzili jego witrynę lub do Użytkowników do nich podobnych, a także przygotować dla nich stosowny komunikat np. o produktach lub usługach, którymi Użytkownicy Ci interesowali się podczas odwiedzenia strony Administratora.

Administrator przedstawia poniżej szczegółowy opis działania narzędzi użyciu Google AdWords, takich jak Remarketing i Podobni odbiorcy.

  • Opis sposobu wykorzystania remarketingu lub funkcji Podobni odbiorcy w reklamach online Administratora.

Administrator wykorzystuje narzędzia remarketingu po to, aby śledzić ruchy Użytkowników w sieci i kierować do nich spersonalizowaną reklamę, opartą na ich preferencjach i ujawnionych przez nich wcześniej zapotrzebowaniu na konkretną usługę lub produkt, której Użytkownicy Ci poszukiwali na stronie internetowej Administratora. Dzięki temu Administrator może również przekazywać takim Użytkownikom informacje, np. o istniejących promocjach czy ofertach specjalnych na towary lub usługi, którymi Użytkownik był wcześniej zainteresowany.

Podobni użytkownicy są to osoby, które nie przeglądały witryny internetowej Administratora, ale ich ogólna charakterystyka jest podobna do charakterystyki użytkowników, którzy witrynę internetową Administratora przeglądały. Google na podstawie działań wykonanych w sieci przez takich użytkowników, zwanymi podobnymi, odpowiednio ich kategoryzuje po kątem podobieństwa do użytkowników Administratora. Użytkownikom podobnym do użytkowników, którzy odwiedzili stronę internetową Administratora, może być przez Google wysyłana reklama Administratora, a to na jego wyraźne, oddzielne zlecenie.

  • Informacja o tym, jak dostawcy zewnętrzni, w tym Google, wyświetlają reklamy Administratora w Internecie.

Reklamy Administratora są wyświetlane przez dostawców zewnętrznych, w tym m.in przez Google na stronach internetowych takich jak: Google Display Network czyli na stronach internetowych umożliwiających wyświetlanie boksów reklamowych z reklamami kierowanymi za pośrednictwem Google AdWords.

  • Informacja o tym, jak dostawcy zewnętrzni, w tym Google, wykorzystują pliki cookie do wyświetlania reklam na podstawie dawnych odwiedzin użytkowników w witrynie Administratora.

Na stronie internetowej zewnętrznego dostawcy powierzchni reklamowej odbywa się aukcja.
O miejsce w konkretnym boksie walczy kilku reklamodawców, w tym Administrator. Przy walce
o miejsce reklamowe Administrator korzysta z własnej listy swoich odbiorców, która jest oparta
o pliki „cookies”, które zostały zebrane przez Administratora.

  • Rezygnacja z plików cookies

Użytkownicy serwisów internetowych Administratora mogą zrezygnować z pliku cookies Google korzystając z następującego linka, umożliwiającego zmianę ustawień reklam wyświetlanych przez Google na urządzeniach Użytkowników: https://adssettings.google.pl/authenticated.

Użytkownicy serwisów internetowych Administratora mogą również zrezygnować z plików cookie dostawców zewnętrznych na stronie Network Advertising Initiative, za pomocą następującego linka: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/.

  • Profilowanie danych Użytkowników przy użyciu Google Analitics

Administrator korzysta z Pikseli remarketingowych DoubleClick. Użytkownik może zrezygnować
z plików cookies DoubleClick poprzez stronę internetową DoubleClick lub Network Advertising Initiative.

System Google Analitics jest wykorzystywany przez Administratora do śledzenia ruchu na jego witrynie internetowyej, a także tworzenia analiz rynkowych oraz statystycznych, oraz poprawy jakości prezentowanych na witrynie internetowej informacji. Dodatkowo, wykorzystując System Google Analytics, Administrator tworzy również listy marketingowe oparte o konkretne działania podjęte przez Użytkownika na witrynie internetowej Administratora.

Narzędzie Google Analytics, z którego korzysta Administrator, przechowuje dane przez okres 50 miesięcy od dnia ich zgromadzenia. Okres przechowywania dotyczy danych na poziomie użytkownika i na poziomie zdarzenia powiązanych z plikami cookie, identyfikatorami użytkowników (np. User-ID) i identyfikatorami reklam (np. pliki cookie DoubleClick, identyfikator wyświetlania reklam na Androida i identyfikator Apple dla reklamodawców).

Użytkownik może samodzielnie wyłączyć śledzenie ruchów na serwisie internetowych Administratora, korzystając z następującego urządzenia: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Zgodę na używanie polików cookies (w zakresie dotyczącym profilowania) każdy Użytkownik może wyrazić poprzez kliknięcie w przycisk „Przejdź dalej” lub poprzez kliknięcie „X” na Pop – upie pojawiającym się po uruchomieniu strony internetowej Administratora.

Zgoda na profilowanie może w każdym momencie zostać odwołana – nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem czynności przetwarzania danych osobowych, dokonanych przed jej cofnięciem.

Odwołanie zgody na profilowanie może nastąpić poprzez kliknięcie w poniższy przycisk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

  • Skutki rezygnacji z używania przez Administratora plików cookies mających na celu profilowanie

Rezygnacja z plików cookies pozwalających na wyświetlanie reklam dopasowanych do zainteresowań Użytkowników serwisów internetowych Administratora, oznacza, że Użytkownicy nie będą otrzymywali reklam Administratora, które mają związek z aktywnością tych Użytkowników na stronie internetowej Administratora. Innymi słowny, Użytkownicy, którzy wyłączą cookies nie będą w ogóle widzieli reklam Administratora opartych o ciasteczka. Mogą natomiast widzieć inne reklamy Administratora, ale ich sposób kierowania nie będzie wykorzystywał cookies.

  • Jak będą działać serwisy internetowe Administratora bez zgody na używanie cookies?

W przypadku braku zgody Użytkowników na używanie plików cookies mających na celu tzw. profilowanie, na urządzeniach Użytkowników nadal zapisywać się będą pliki cookies wyłącznie niezbędne do zapewnienia prawidłowego działania strony Administratora (związane np.
z ustawieniami preferowanego języka, wypełniania formularzy zakupy etc.). Każdy Użytkownik może  zmodyfikować te ustawienia w ramach używanej przez siebie przeglądarki internetowej, jednak wówczas niektóre części strony internetowej Administratora nie będą wtedy działać prawidłowo.

7. DOSTĘP DO BAZY DANYCH OSÓB TRZECICH

Dane osobowe Użytkowników nie będą udostępniane przez Administratora innym podmiotom ani osobom trzecim z wyjątkiem przypadków, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę;

jest to konieczne w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu, tj. dane osobowe Użytkowników mogą być udostępnianie podmiotom takim jak Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, InPost sp. z o.o. („InPost”) z siedzibą w Krakowie; InPost Paczkomaty sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie; firmy kurierskie (DHL, DPD), operator płatności (Tpay). 

W tym przypadku Administrator udostępnia tylko te dane osobowe, które są niezbędne w celu realizacji ww. usług. Więcej informacji na temat sposobu, w jaki podmioty te wykorzystują dane osobowe Użytkowników można znaleźć w ich politykach prywatności i plików cookies;

jest to konieczne z uwagi na wykrywanie oszustw i zapobiegania im, a także rozwiązywania innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;

jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub uzasadnionym żądaniem instytucji państwowych oraz organów wymiaru sprawiedliwości.

Dodatkowo, Administrator może udostępnić dane osobowe Użytkowników podmiotom, które upoważnił lub którym powierzył przetwarzanie danych osobowych, tj.:

dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z prowadzona działalnością gospodarczą;

dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających Administratorowi świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu; obsłudze marketingowej i PR;

pracownikom i współpracownikom.

8. ZABEZPIECZENIA ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z wymogami RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz innych obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO, w tym przede wszystkim że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

9. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administrator, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

10. KONTAKT Z NAMI

Na wszelkie pytania związane z Polityką Prywatności chętnie odpowiemy:

Adres korespondencyjny Administratora: Fanni Lisa-Stefanie Mayer, ul. Belgijska 13/12, 02-511 Warszawa; Adres mailowy Administratora: fanni@innaf.pl

11. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie. O planowanej zmianie oraz terminie jej wejścia w życie Administrator poinformuje Użytkownika za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

Użytkownika korzystającego z Serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

Data: 22.11.2023 r.