1) DEFINICJE

1.1. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

1.2. Dostawa – dostarczenie Klientowi określonych w Zamówieniu produktów przez INNAF, za pośrednictwem Dostawcy.

1.3. Dostawca – InPost Sp. z o.o., InPost Paczkomaty Sp. z o.o., firma kurierska (DHL, DPD) lub Poczta Polska S.A. .

1.4. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie produktów na podstawie wyborów dokonanych przez Klienta.

1.5.1. Klient – zarówno Klient Konsument, jak i Klient Przedsiębiorca.

1.5.2. Klient Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz działająca za zgodą przedstawiciela ustawowego osoba małoletnia, która ukończyła trzynaście lat, dokonująca w Sklepie zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Postanowienia niniejszego Regulaminu odnoszące się do Konsumenta stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

1.5.3. Klient Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43 (1) Kodeksu cywilnego dokonujący czynności prawnej związanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.6. Polityka Prywatności – polityka prywatności serwisu internetowego INNAF dostępnego pod adresem elektronicznym www.innaf.pl, określająca zakres oraz sposób przetwarzania danych osobowych Klientów, stanowiąca integralną część niniejszego Regulaminu.

1.7. Regulamin –  niniejszy dokument, określający ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Fanni Lisa-Stefanie Mayer, ul. Promień 15/5, 51-659 Wrocław zwaną dalej „INNAF”, z wykorzystaniem sklepu internetowego pod adresem elektronicznym www.innaf.pl zwanym dalej „Sklepem INNAF”.

1.8. Strona Internetowa Sklepu INNAF – strona internetowa, pod którą INNAF prowadzi Sklep INNAF, działająca pod adresem elektronicznym www.innaf.pl .

1.9. Strona produktowa – pojedyncza podstrona Sklepu INNAF zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

1.10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość, drogą elektroniczną, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron i na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a INNAF.

1.11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu INNAF, określające co najmniej rodzaj i liczbę produktów.

2) POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. INNAF posiada wszelkie prawa do Sklepu INNAF, w tym prawa autorskie, prawa do wizerunku, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, logotypów oraz wzorów graficznych. Właścicielem domeny innaf.pl oraz Strony Internetowej Sklepu INNAF jest Lisa-Stefanie Mayer, prowadząca działalność gospodarczą: Fanni Lisa-Stefanie Mayer, ul. Promień 15/5, 51-659 Wrocław, NIP 8522482887, REGON 021101740.

2.2. Sklep INNAF prowadzony jest przez:
Fanni Lisa-Stefanie Mayer, ul. Promień 15/5, 51-659 Wrocław; NIP 8522482887; REGON 021101740.

2.3. Magazyn, wysyłka towarów oraz przyjmowanie zwrotów i reklamacji realizowana jest przez Fanni Lisa-Stefanie Mayer, ul. Promień 15/5, 51-659 Wrocław; NIP 8522482887; REGON 021101740; Zwroty i reklamacje przyjmowane są pod adresem korespondencyjnym: Fanni Lisa-Stefanie Mayer, ul. Belgijska 13/12, 02-511 Warszawa.

2.4. Kontakt z INNAF możliwy jest pisemnie na adres korespondencyjny: Fanni Lisa-Stefanie Mayer, ul. Belgijska 13/12, 02-511 Warszawa lub elektronicznie na adres e-mail: fanni@innaf.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 660395347.

2.5. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu INNAF, warunki składania zamówień, czas i zasady realizacji zamówień, warunki i metody płatności oraz formy dostawy, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2.6. Sklep INNAF prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem strony internetowej z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. W celu korzystania ze Sklepu INNAF niezbędne jest:
posiadanie dostępu do Internetu;
posiadanie adresu e-mail;
zainstalowanie najnowszej wersji przeglądarki internetowej;
włączona obsługa javascript;
zainstalowanie wtyczki Flash Player;
akceptacja plików cookies.

2.7. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu INNAF zgodnie z jego przeznaczeniem.

2.8. Klient jest uprawniony do korzystania ze Stron Internetowych Sklepu INNAF wyłącznie na użytek własny. Niedozwolone jest wykorzystywanie zasobów i funkcji Stron Internetowych Sklepu INNAF w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes INNAF.

2.9. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu INNAF, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu INNAF lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Niedozwolone jest wykorzystywanie Sklepu INNAF do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu INNAF jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

2.10. Sklep INNAF w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu INNAF z infrastrukturą techniczną Klienta.

2.11. Kupujący, przed przystąpieniem do korzystania ze Sklepu INNAF, zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem.

3) ZAMÓWIENIA I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
 
3.1. Sklep INNAF umożliwia Klientowi złożenie zamówienia za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu INNAF.
3.2. Złożenie przez Klienta zamówienia w Sklepie INNAF oznacza złożenie przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży ze Sklepem INNAF. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi w momencie przyjęcia oferty zawarcia Umowy sprzedaży przez INNAF, jest to w momencie potwierdzenia Klientowi przez INNAF, że zamówienie zostało przyjęte i przekazane do realizacji.
3.3. Klient składa zamówienie, wybierając produkty którymi jest zainteresowany klikając przycisk „Dodaj do koszyka”, a następnie, po skompletowaniu całości zamówienia, wypełnieniu formularza zamówienia i wskazania formy Dostawy oraz metody Płatności, finalizuje zamówienie klikając przycisk „Kupuje i place”. W odpowiedź, potwierdzając przyjęcie zamówienia wysyłamy do Klienta automatyczne potwierdzenie pocztą elektroniczną. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia określona jest każdorazowo w „KOSZYKU”, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy Dostawy oraz określeniu metody Płatności.
3.4. W Koszyku Klient wskazuje:
zamawiane produkty oraz ich ilość;
adres, na który zamówiony produkt ma być dostarczony;
formę dostawy (Paczkomaty InPost 24/7, Kurier InPost, wysyłka UE);
metodę płatności (szczegóły zostały zawarte w punkcie 5) niniejszego Regulaminu).
3.5. W przypadku podania nieprawdziwych danych Sklep INNAF ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia powiadamiając o tym Klienta.
3.6. Wysyłka zakupionego towaru zazwyczaj realizowana jest w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od momentu przyjęcia zamówienia. Czas realizacji może zostać wydłużony do 14 dni roboczych ze względu na sytuacje losowe, w przypadku zaistnienia takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany przez INNAF drogą mailową. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów.
3.7. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego.
3.8. Dopuszcza się możliwość czasowego zawieszenia działalności Sklepu INNAF w celach dokonania prac technicznych i modernizacyjnych. W takim przypadku informacja o czasowej niedostępności Sklepu INNAF zostanie zamieszczona z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie Sklepu.
3.9. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa lub nie będzie możliwa w szacowanym wcześniej terminie, Sklep INNAF zaproponuje Klientowi następujące opcje:

 • anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, Sklep INNAF będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia w całości);
 • anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa lub nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, zamówienie zostanie zrealizowane w dostępnej części, przy czym Sklep będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
  realizacja świadczenia zastępczego, które zostanie uzgodnione i potwierdzone przez Klienta. Zamówienie na podstawie świadczenia zastępczego, po zatwierdzeniu przez Klienta, traktowane będzie jako finalne.
  wyznaczanie nowego terminu realizacji w odniesieniu do całego zamówienia i realizacja zamówienia w terminie, w którym dostępne będą wszystkie produkty objęte zamówieniem.
  za wyraźną zgodą Klienta, obejmującą konieczność poniesienia dodatkowych kosztów, podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient ponosi dodatkowe koszty związane z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
  3.10. W przypadku braku produktu w magazynie INNAF, zamówionego w Sklepie INNAF lub braku możliwości realizacji zamówienia złożonego przez Klienta z innych przyczyn, Sklep INNAF poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres e-mail podany podczas składania zamówienia w terminie 2 (dwóch) dni roboczych, licząc od daty zawarcia umowy.
  3.11. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia, które nie mogło zostać zrealizowane w całości lub części, została dokonana z góry, Sklep INNAF zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub różnicę) w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od dnia wysłania Klientowi informacji o braku możliwości realizacji części lub całości zamówienia.
  3.12. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu doręczenia zamówienia, Sklep INNAF nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
  3.13. Sklep INNAF zamieszcza na Stronie produktu informację o liczbie dni roboczych, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Wymieniona na Stronie produktu informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji, do chwili wysłania przedmiotu zamówienia Klientowi w wybrany przez Niego sposób.
  3.14. Sklep INNAF obsługuje Klientów na terytorium Polski i wszystkich innych Państw członkowskich Unii Europejskiej. Sklep INNAF nie wysyła produktów poza terytorium UE.
  3.15. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien sprawdzić w jego obecności stan opakowania zewnętrznego przesyłki. W przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki Klient powinien sporządzić, wraz z kurierem, protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.
  3.16. Odbierając przesyłkę z „Paczkomatu InPost 24/7” realizowana przez InPost Sp. z o.o., Klient powinien sprawdzić stan paczki i w razie jakichkolwiek zastrzeżeń, wybrać na ekranie „Paczkomatu InPost 24/7” opcję dot. reklamacji i postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

4) CENY PRODUKTÓW, METODY PŁATNOŚCI i DOSTAWA
 
4.1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu INNAF zamieszczone przy danym produkcie
stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i podawane są w PLN.

4.2. Ceny podane przy produktach nie zawierają informacji o kosztach przesyłki oraz ewentualnych opłatach celnych.

4.3. Sklep INNAF zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie INNAF, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep INNAF przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

4.4. Dostępne formy dostawy różnią się w zależności od adresu dostawy. Koszty przesyłki uzależnione są od wybranej przez Klienta formy dostawy i podane są na etapie finalizacji zamówienia w zakładce „Płatności i dostawa”. Koszty przesyłki doliczane są do zamawianych produktów i ponosi je Klient. Więcej informacji w zakładce „DOSTAWA”.

4.5. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo. W przypadku odesłania zamówionych Produktów do Sklepu INNAF przez Dostawcę, INNAF skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

4.6. Zamówione przez Klienta produkty są dostarczane Klientowi za pośrednictwem Dostawcy, na adres wskazany w formularzu zamówienia.

4.7. Klient może wybrać następujące formy Płatności:

Karta kredytowa lub debetowa
Dane ważnej karty kredytowej lub debetowej (Visa, Maestro lub MasterCard) można wprowadzać w momencie wyboru formy Płatności przed finalizacją zamówienia.
Tradycyjny przelew bankowy
Klient może też dokonać Płatności wykonując tradycyjny przelew bankowy. W tym celu należy wybrać takiej opcji w metodach Płatności i po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól formularza, należy finalizować zamówienie kliknięciem przycisku „Kupuję i płacę”. W mailu, automatycznie wysłanym Klientowi, potwierdzającym, że odebraliśmy zamówienie znajdują się wszystkie dane do przelewu (Nazwa firmy, numer konta). Zaraz po zaksięgowaniu dokonanej przez Klienta wpłaty na naszym rachunku bankowym wysyłamy wybrany i opłacony przez Klienta produkt.

4.8. Przelewy bankowe oraz płatności za pomocą karty kredytowej lub debetowej realizowane są przez zewnętrzny system płatności Tpay obsługiwany przez Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, KRS: 0000412357.

4.9. Paragon za zakupione przez Klienta produkty w Sklepie INNAF dostarczany jest Klientowi w paczce, razem z zamówionymi produktami.

5) POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klientów podczas korzystania ze Sklepu INNAF jest Fanni Lisa-Stefanie Mayer, ul. Promień 15/5, 51-659 Wrocław, NIP 8522482887, REGON 021101740.
5.2. Dane osobowe Klienta dokonującego zakupów w Sklepie INNAF przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO).
5.3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów Sklepu INNAF znajdują się w Polityce Prywatności zawartej na Stronie Internetowej Sklepu INNAF.

6) PRAWO ODSTĄPIENIA, ZWROT ŚWIADCZEŃ I REKLAMACJA

6.1. PRAWO ODSTĄPIENIA
 
6.1.1. Klient Konsument, który zawarł Umowę sprzedaży, ma prawo odstąpić od niej w terminie 14 dni bez podawania przyczyny (art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).
Termin odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu otrzymania przez Klienta Konsumenta ostatniego produktu będącego przedmiotem Umowy sprzedaży od której Klient chce odstąpić.
6.1.2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient Konsument może złożyć na FORMULARZU ZWROTU, którego wzór został zamieszczony przez INNAF na Stronie Internetowej Sklepu INNAF w zakładce „ZWROTY”.
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
6.1.3. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać na adres korespondencyjny INNAF: Fanni Lisa-Stefanie Mayer, ul. Belgijska 13/12, 02-511 Warszawa; lub elektronicznie na adres mailowy Sklepu INNAF: fanni@innaf.pl .
Sklep INNAF niezwłocznie potwierdzi Klientowi Konsumentowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na adres e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu).
6.1.4. Klient Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt(y) do Sklepu INNAF niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem. 5. Klient Konsument odsyła Produkty będące przedmiotem Umowy sprzedaży, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
6.1.5. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje wyłącznie Klientowi Konsumentowi.
6.1.6. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi Przedsiębiorcy.
6.1.7. Klient Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
6.1.8. INNAF może dokonać potrącenia wierzytelności przysługującej jej z tytułu zmniejszenia wartości Produktu będącego wynikiem korzystania z niego przez Klienta w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu z płatności zwracanej Klientowi w związku z odstąpieniem przez Klienta od Umowy sprzedaży.
6.1.9. INNAF ma obowiązek niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Produktów do Klienta.
6.1.10. INNAF może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Produktów lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Produktów, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6.1.11. Sklep INNAF dokonuje zwrotu Płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient Konsument, chyba że Klient Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu Płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6.1.12. Jeżeli Klient Konsument wybrał sposób Dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep INNAF, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
6.1.13. W przypadku częściowego zwrotu zamówienia, koszty przesyłki nie będą zwracane.
6.1.14. Sklep INNAF nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
6.1.15. INNAF nie oferuje Klientom możliwości wymiany Produktu wolnego od wad na Produkt w innym rozmiarze lub kolorze. W takim przypadku Klient powinien odstąpić od Umowy sprzedaży obejmującej niepasujący Produkt w ustawowym terminie i ponownie złożyć Zamówienie na Produkt zgodny z preferencjami Klienta.
6.1.16.W przypadku gdy po upływie terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży, o którym mowa powyżej, Klient skorzysta z uprawnień wynikających z rękojmi za wady Produktu (pkt. 6) Regulaminu), a Sklep INNAF wymieni Produkt na wolny od wad i doręczy Klientowi tak wymieniony Produkt, Klientowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta o którym mowa powyżej.

6.2. REKLAMACJA

6.2.1. INNAF ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności towaru z Umową sprzedaży, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami Przedsiębiorcami, INNAF ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta Przedsiębiorcy.
6.2.2. INNAF zapewnia Dostawę Produktów bez wad fizycznych i prawnych oraz jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną.
6.2.3. Jeżeli Produkt ma wadę Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że INNAF niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to jednak nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez INNAF albo INNAF nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez INNAF usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez INNAF.
Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. Koszty naprawy lub wymiany ponosi INNAF.
6.2.4. Klient który wykonuje uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z Umową sprzedaży, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres korespondencyjny INNAF (ul. Belgijska 13/12, 02-511 Warszawa).
6.2.5. W przypadku Klienta Konsumenta koszt dostarczenia pokrywa INNAF.
6.2.6. INNAF odpowiada z tytułu niezgodności towaru z Umową sprzedaży, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Klientowi. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Produktu. Jeżeli Klient żądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu lub usunięcia wady.
6.2.7. Do złożenia reklamacji Klient może wykorzystać FORMULARZ REKLAMACJI, którego wzór został zamieszczony przez INNAF na Stronie Internetowej Sklepu INNAF w zakładce „REKLAMACJE”.
6.2.8. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien zawrzeć opis zaistniałego problemu.Wszelkie reklamacje związane z Produktem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie tradycyjnej na adres korespondencyjny INNAF: Fanni Lisa-Stefanie Mayer, ul. Belgijska 13/12, 02-511 Warszawa lub w formie elektronicznej na adres e-mail INNAF: fanni@innaf.pl .
6.2.9. INNAF ustosunkuje się do reklamacji Produktu lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację. Jeśli w tym terminie Sklep INNAF nie ustosunkuje się do reklamacji, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
6.2.10. Reklamowany Produkt należy dostarczyć lub przesłać, wraz z dowodem zakupu, na adres korespondencyjny INNAF.
6.2.11. W przypadku uwzględnienia reklamacji INNAF zwraca Klientowi poniesione koszty zwrotu reklamowanego Produktu.
6.2.12. Każdy reklamowany Produkt powinien być czysty, odpowiednio zapakowany oraz zabezpieczony.
6.2.13. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Produkt uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na taki sam, pełnowartościowy Produkt, a jeśli będzie to niemożliwe, Sklep INNAF zwróci jego koszt w ciągu 14 dni od daty otrzymania od Klienta Konsumenta wadliwego Produktu.

6.3. PLATFORMA ODR

6.3.1. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).
6.3.2. Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej.
6.3.3. Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR: ec.europa.eu/consumers/odr
6.3.4. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.
6.3.5. INNAF wyraża zgodę na korzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumenta

7) POSTANOWIENIA KOŃCOWE I ZMIANA REGULAMINU

7.1. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu wynikającą z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) a rzeczywistym wyglądem produktu nie mogą być podstawą reklamacji. Klientowi, w takim przypadku, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami pkt. 6) niniejszego Regulaminu.
7.2. INNAF informuje, a Klient przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z sieci Internet może wiązać się z ryzykiem w postaci szkody, którą Klient może ponieść na skutek zagrożeń występujących w sieci Internet, a w szczególności włamania do systemu informatycznego Klienta, przejęcia haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu informatycznego Klienta wirusami.
7.3. INNAF informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
7.4. INNAF zwraca uwagę, że Sklep INNAF zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Sklepie INNAF, nazwa, logotypy, wzory graficzne, zdjęcia, etc.). Klienci oraz osoby odwiedzające Sklep INNAF zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych.
7.5.Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Sklepu INNAF i zastępuje poprzednio obowiązujące Regulaminu Sklepu INNAF.
7.6. Regulamin może ulec zmianie. O każdej zmianie Regulaminu Sklep INNAF zobowiązuje się poinformować użytkowników Sklepu INNAF, zamieszczając informację na Stronie Internetowej Sklepu INNAF.
7.7. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 14 dni roboczych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
7.8. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sklep INNAF do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
7.9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7.10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.11.2023 r.